PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Najbardziej popularne

PostHeaderIcon Spis podręczników

Tarcza G - małeNa życzenie rodziców udostępniamy spis podręczników dla uczniów klasy I Katolickiego Gimnazjum.

Kliknij TUTAJ

 

PostHeaderIcon Uwaga uczniowie klas I KG !

flagi PL NiemUwaga uczniowie klas I KG (nowi uczniowie). W sekretariacie szkoły można uzyskać informację kto zakwalifikował się na wymianę polsko-niemiecką. Osoby, które wyrażały gotowość brania udziału w tym wyjeździe prosimy o zainteresowanie się listą zakwalifikowanych.

 

PostHeaderIcon Ważne informacje

Tarcza LO - małe

Tarcza G - małe

Podczas wakacji w naszej szkole sekretariat czynny w godzinach 8.30 - 14.00. W dniach od 28.07 do 1.08 sekretariat nieczynny.

Lista przyjętych do Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach dostępna sekretariacie szkoły katolickiej.

Rekrutacja trwa! Chętni, którzy chcą dołączyć do grona uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Kartuzach mogą zgłaszać się w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 058 681 38 00

W ważnych sprawach można kontaktować się z ks. Grzegorzem Kudelskim (+48 506299471)

 

PostHeaderIcon Jesteśmy najlepsi! (Uzupełnienie)

cke

 

Są już wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Już dziś możemy powiedzieć, że Katolickie Gimnazjum tradycyjnie ma o wiele wyższą średnią od średniej gminy Kartuzy, powiatu, województwa i kraju.

 

Katolickie Gimnazjum

Gmina Kartuzy

Powiat

kartuski

Województwo

pomorskie

Kraj

 

j. polski

85,8%

65,2%

62,7%

63%

68%

historia, WOS

73,6%

57,1%

56,3%

56,8%

59%

matematyka

81,6%

51%

47,9%

45,5%

47%

nauki przyrodnicze

70,7%

50,9%

49,5%

50%

52%

j. angielski podst.

92,5%

67,4%

62,2%

63,6%

67%

j. angielski rozsz.

83,7%

45,6%

38,1%

43,1%

brak danych

Gratulujemy pięknych, wysokich wyników przede wszystkim uczniom, ale również nauczycielom, bez których sukces byłby wątpliwy.

I jeszcze dla podkreślenia podajemy różnicę wyników pomiędzy KG a gminą i powiatem.

KATOLIK

gmina mniej o:

powiat mniej o:

j. polski 85,80% 20,60% 23,10%
historia, WOS 73,60% 16,50% 17,30%
matematyka 81,60% 30,60% 33,70%
nauki przyrodnicze 70,70% 19,80% 21,20%
j. angielski podstawowy 92,50% 25,10% 30,30%
j. angielski rozszerzony 83,70% 38,10% 45,60%
 

PostHeaderIcon Rekrutacja KG

Rekrutacja do klasy pierwszej Katolickiego Gimnazjum
w roku szkolnym 2014/2015

Terminy dotyczące przyjęcia do klasy pierwszej Katolickiego Gimnazjum:

 • Składanie dokumentów do szkoły –  do 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek)
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez uzupełnienie dokumentacji, w tym dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej – do 1 lipca 2014 r. (wtorek) godz. 1300
 • Rozmowy indywidualne z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - wstępna decyzja dyrektora  o przyjęciu do szkoły – 2 lipca 2014 r. (środa) od godz. 1300
 • Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły – 3 lipca 2014 r. (czwartek) godz. 1300

Pierwszeństwo w przyjęciu do Katolickiego Gimnazjum mają kandydaci:

 • o najwyższej średniej z wybranych przedmiotów, tj. język polski, matematyka, historia, przyroda,
 • o najwyższym wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej,
 • o najwyższej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

W przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych – rekrutacja kontynuowana wg zasad określonych w regulaminie przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej KG z dnia 16 grudnia 2006 r. – do końca sierpnia 2014 r.

 

 

Poznaj naszą szkołę - wejdź i zobacz

 

Oferta edukacyjna

 

Klasy z innowacjami pedagogicznymi:

 

Typ klasy*

Lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim

Rozszerzony j. angielski (zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego); przygotowanie do konkursów językowych, wybór drugiego języka obcego: j. niemiecki lub j. hiszpański; współpraca ze szkołami zagranicznymi; wyjazdy zagraniczne; dodatkowe godziny z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w celu przygotowania uczniów do egzaminów gimnazjalnych i innych konkursów przedmiotowych. Planowany udział w „Erasmus+”.

Politechniczno – przyrodnicza

Rozszerzenie z matematyki i przedmiotów przyrodniczych; przygotowanie do konkursów przedmiotowych; współpraca z uczelniami wyższymi; edukacyjne projekty unijne; innowacje pedagogiczne: rozszerzenie treści ekologicznych i prozdrowotnych na lekcjach biologii, chemii, fizyki; zajęcia interdyscyplinarne (wieczory naukowe); wyjazdy zagraniczne; współpraca ze szkołami zagranicznymi. Planowany udział w „Erasmus+”.

 *Uwaga:

 

 1. W obu klasach realizowany jest rozszerzony j. angielski, do wyboru dodatkowy drugi j. obcy: j. niemiecki lub j. hiszpański
 2. W przypadku nie zebrania 15 osób do jednej klasy tworzone będą klasy z 2 grupami realizującymi odpowiedni program dla deklarowanego wyboru

 

Zajęcia wspierające i rozwijające:

 - Koła przedmiotowe i zainteresowań:

 • naukowe wieczory
 • język hiszpański, język rosyjski
 • koło dziennikarskie
 • koło informatyczne
 • koło fizyczne
 • koło taneczne
 • schola parafialna
 • koło matematyczne
 • koło teatralne
 • konsultacje z terapii pedagogicznej
 • SKS
 • klub wolontariatu

-  Indywidualne konsultacje

  Imprezy i akcje organizowane przez samorząd szkolny

 -   Współpraca z uczelniami wyższymi

 -   Opieka pedagoga i doradcy zawodowego

 -   Zajęcia integracyjne

 -   Aktywny wolontariat

 

Proponujemy

 

-  naukę j. angielskiego na poziomie rozszerzonym, wybór dodatkowego drugiego j. obcego
(j. niemiecki lub j. hiszpański) oraz j. rosyjski (zajęcia pozalekcyjne)

 -  innowacje pedagogiczne z przedmiotów przyrodniczych

 -  wieczory naukowe (zajęcia interdyscyplinarne)

 -  zajęcia z edukacji filozoficznej

 -  udział w wymianie zagranicznej młodzieży

 -  sprawdzony i solidny system przygotowania do egzaminów gimnazjalnych

 -  kameralne warunki nauki

 -  małą liczebność klas

 -  bezpieczną szkoła, wolna od zagrożeń, negatywnych wpływów

 -  bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych

 -  zdobywanie wiedzy pod kierunkiem życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli

 -  dodatkowe godziny konsultacji z nauczycielami

 -  bogatą oferta zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wspierające i rozwijające uczniów)

 -  wyjazdy integracyjne, wycieczki,

 -  spotkania z ciekawymi ludźmi

 -  jednolity strój szkolny

 -  aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym (wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii itd. )

 

Sukcesy szkoły

 Laureaci i Finaliści konkursów:

- wojewódzkich konkursów kuratoryjnych (zwolnienia z egzaminów gimnazjalnych)

- wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tematycznych

       Wyróżniające wyniki całej szkoły na egzaminach gimnazjalnych

       Dodatnia Edukacyjna Wartość Dodana (wszystkie roczniki absolwentów wykazują się dodatnim przyrostem wiedzy i umiejętności)

           Powszechny i aktywny udział uczniów w wolontariacie

           Zintegrowana społeczność szkolna

 

Innowacje pedagogiczne:

 • Naukowe wieczory - zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych,
 • Edukacja przez sztukę - "W kręgu muz",
 • Rozszerzenie na lekcjach biologii i chemii tematyki ekologiczno - prozdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Pomoc uczniom z dysleksją, dysgrafią:
konsultacje terapeutyczne; indywidualizacja nauczania

Wychowanie:
Katolickie Gimnazjum troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich. Obowiązują mundury szkolne.
Organizujemy wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami, wycieczki edukacyjne.

Bezpieczeństwo:
Nauka odbywa się w małych grupach uczniowskich. W szkole funkcjonuje opieka pedagogiczno – psychologiczna i pielęgniarska, panuje przyjazna uczniom atmosfera, a nauka odbywa się w klimacie zaufania i spokoju.


Opłaty za naukę

 1. Wysokość miesięcznej odpłatności za naukę (czesnego) wynosi 400,00 zł.
 2. Zasady zwolnień, ulg z opłat czesnego:
  • kandydaci do klasy pierwszej z najwyższą średnią (liczbą punktów) są zwolnieni z opłat czesnego (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium),
  • gdy z nauki w obu szkołach korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny – 50% zniżki wysokości czesnego na drugie i każde kolejne rodzeństwo,
  • możliwość skorzystania ze stypendium naukowego,
  • możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego skierowanego do uczniów w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

 

Dlaczego nasza szkoła? Oto wypowiedzi naszych uczniów:


- przyjazna, rodzinna atmosfera,wszyscy się znają, nie widać różnicy wieku w przyjaźni wśród uczniów

- małe klasy, indywidualne podejście do każdego ucznia, dobre przygotowanie do egzaminów, o czym świadczą wyniki z poprzednich lat

- estetyczne wnętrza,

- liczne wyjazdy (rozrywkowe i edukacyjne): teatr, kino, muzea, zagraniczne

- noce i wieczory naukowe (kaszubska, filmowa, chemiczna, fizyczna itp.)

- wi-fi

- wysokie wyniki w nauce (przyrost wiedzy), rozszerzony program nauczania

- wymiana polsko-niemiecka

- dyskoteki i inne imprezy

- sklepik szkolny

- liczne kółka zainteresowań

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- szkoła w centrum miasta

- każdy uczeń jest ważny, można liczyć na pomoc nauczyciela

- równe mundurki

- dobrze wyposażone sale lekcyjne

- spotkania formacyjne (Msza św. itp.)

 

Dni otwarte szkoły

 

 • 21 marca 2014 r. (piątek) godz. 9.00-14.00
 • 23 marca 2014 r. (niedziela) godz. 8.0-13.30
 • 15 maja 2014 r. (czwartek) godz. 14.00-18.00

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00

 

PostHeaderIcon Turniej piłki nożnej w Pelplinie

turniej piłkarskiDnia 22 maja 2014 r. reprezentacja uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w corocznych Mistrzostwach Szkół Katolickich Diecezji Pelplińskiej w piłce nożnej.

Naszą szkołę reprezentowali: Grzegorz Chistowski, Jan Stromski, Benedykt Bela, Jan Klinkosz, Jakub Lidzbarski, Maksymilian Pawelczyk, Jeremiasz Rogala Lewicki i Jakub Szutenberg.

Puchar pozostał w rękach reprezentacji Collegium Marianum, a my zajęliśmy zaszczytne III miejsce. Wyróżniony został bramkarz „Katolika” – Maksymilian Pawelczyk, który odebrał nagrodę i dyplom „Najlepszego bramkarza” zawodów.

 

PostHeaderIcon Konferencja o Janie Pawle II

Wykład o jp2W środę, 21 maja 2014 r. w naszej szkole mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji o Janie Pawle II. Wydarzenie to miało miejsce jako wydarzenie towarzyszące obchodom kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Tematy były bardzo interesujące:

„Jan Paweł II promotor godności życia i rodziny”- wykład wygłosił red. Adam Hlebowicz, oraz „Karola Wojtyły wieczory teatralne i nie tylko – czyli garść opowieści o poszukiwaniu siebie” – prelegentem była Agnieszka Komorowska. Organizatorem spotkania, oprócz naszej szkoły było Civitas Christiana, oddział w Kartuzach.

 

PostHeaderIcon V Diecezjalny Zjazd Szkół Jana Pawła II

zjazd szkol jp220 maja 2014 r. (wtorek) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Somoninie odbył się V Diecezjalny Zjazd Szkół Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Grzenkowicz, Emilia Pawelczyk, Paulina Zischke oraz Mateusz Muńko z klasy II gimnazjum.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu, które otrzymaliśmy na koniec naszej wizyty, mieliśmy okazję uczestniczyć w akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Somoninie.

Największe wrażenie wywarły na nas słowa Księdza Infułata Stanisława Grunta podczas mszy świętej skierowane do wszystkich gości. Ks. Infułat mówił o elementach tworzących szkołę. Wskazał rodzinę – rodzinę silną Panem Bogiem, rodziców jako nauczycieli wiary, wychowawców – pedagogów oraz uczniów. Zaznaczył przy tym, że bycie uczniem zobowiązuje przede wszystkim do współpracy z drugim człowiekiem. A otwarta postawa ucznia to większa pojemność zarówno rozumu, jak i serca, o czym zapewniał nas św. Jan Paweł II. Będąc uczniami szkoły katolickiej mamy być „wierni prawdzie i miłości”.

Niezwykłą przyjemnością była możliwość spotkania się z rówieśnikami z innych szkół im. Jana Pawła II i już z niecierpliwością czekamy na kolejny Diecezjalny Zjazd Szkół Jana Pawła II.

p. Anna Sikorska

 

PostHeaderIcon Urodziny u św. Jana Pawła II

20140518 Koncert z okazji 94 urodzin Jana Pawła II 076Nasi uczniowie czynnie zaangażowali się w przygotowanie 94-tych urodzin naszego patrona, św. Jana Pawła II. Na Rynku w Kartuzach odbył się koncert pt. "Szczęśliwy dzień". Organizatorami obok naszej szkoły był Urząd Gminy Kartuzy, Szkoła Muzyczna w Kartuzach oraz parafia pw. św. Kazimierza w Kartuzach. Na zakończenie ks. proboszcz Ryszard Różycki podkreślił, że Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące jest żywym pomnikiem naszego Papieża - Rodaka. Wkrótce w galerii pojawią się zdjęcia z koncertu.

 

PostHeaderIcon Konkurs historyczny nt. I Wojny Światowej

konkurs historycznyDzisiaj, 16 maja, w gmachu naszej szkoły odbył się konkurs historyczny nt. I Wojny Światowej. Do rywalizacji zgłosiło się 9 szkół gimnazjalnych (24 uczniów). Ku zaskoczeniu wszystkich po zakończonym konkursie okazało się, że było 5 laureatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, pomimo tego, iż robili różne błędy w teście konkursowym. Nie mniej jednak wszystkim gratulujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli historii, którzy przygotowywali swoich uczniów, oraz do p. Waldemara Turowskiego, który był głównym organizatorem konkursu.

Laureaci:

Mateusz Kąkol - Przodkowo

Jan Klinkosz - Kartuzy (szkoła katolicka)

Paulina Szczodrowska - Sierakowice

Damian Szymański - Staniszewo

Daria Ziemińska - Chmielno

 

 

PostHeaderIcon Wykład o szkodliwości narkotyków

Szkolenie na temat szkodliwosci narkotykówDzisiaj, 16 maja w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie nt. zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie wynikają z posiadania i zażywania narkotyków. Warsztaty poprowadziła pani Elwira Lelental, która jest emerytowanym nadkomisarzem gdańskiej policji i kierownikiem sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a także prezesem Fundacji Nowe Życie w Sopocie. Wykłady pani Elwiry były bardzo interesujące, gdyż atutem był nie tylko temat: konsekwencje zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, ale nietuzinkowy sposób opowiadania. Zajęcia trwały 5 godzin lekcyjnych, ale i tak temat nie został do końca wyczerpany. Poruszona została kwestia  m.in. amfetaminy, marihuany, w tym także tzw. krokodyla. Wykładowczyni często opowiadała historie z autopsji (własne przeżycie, doświadczenie), które dotkliwie dotknęły jej życia zawodowego i prywatnego z powodu walki z narkomanią. Przedstawiła też skutki uboczne przyjmowania – ogólnodostępnych niestety – substancji narkotyzujących. Niektóre z nich były dosyć drastyczne. Te najbardziej szokujące wypadki zdarzały się właśnie po spożyciu środków odurzających, halucynogennych. Szczególnie te opowieści zrobiły na uczniach największe wrażenie. 

 

PostHeaderIcon Biwak integracyjny w Runowie

Biwak w RunowieUczniwie klasy I i II Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach uczestniczą w biwaku rekreacyjno - integracyjnym w Runowie. Zabawa jest przednia. Już napływają pierwsze zdjęcia z tego wyjazdu. Zapraszamy do galerii. Po przyjeździe naszych uczniów pojawi się zapewne więcej zdjęć.

 
joommaster team